ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ . ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ
ಕಲಬುರಗಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ) - 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472-278601
ಇ-ಮೆಲ್: dcoglb[at]gmail[dot]com