ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಇಲಾಖೆ / ಕಛೇರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ -1 ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿ-
ಉಪವಿಭಾಗಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳು / ಕಚೇರಿಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು / ಲೋಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.