ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ

ಇಲಾಖೆ / ಕಚೇರಿ ಹುದ್ದೆ ವಿವರ
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2017
ಹಿಂದೂಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೃಂದ-'ಡಿ' ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೃಂದ-'ಡಿ' ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾವಲಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳು / ಕಚೇರಿಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು / ಲೋಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.